Официален уебсайт на курорта Боровец
Информационен център Бороспорт 0889 607 000

Правила на Томбола Лято 2021ПРАВИЛА НА ТОМБОЛА 

Празник за откриване на 

ЛЕТЕН СЕЗОН 2021

 

Настоящата томбола е организирана от „БОРОСПОРТ“ АД, ЕИК 122002603 /Организатор/ по

случай на откриването на летния сезон в к.к. Боровец.

Изложените по-долу правила са задължителни и обвързващи за участниците в томболата. С извършването на което и да е от действията за участие в томболата, описани в настоящите правила, участниците потвърждават, че са ги прочели, разбрали и приемат безусловно.

Право на участие в томболата има всеки посетител на к.к. Боровец на дата 12-и юни 2021 г.

Участието в томболата не е обвързано с покупка.

Участието в томболата се извършва чрез попълване на две имена и телефон на

участника на предоставен талон, която се поставя в затворена кутия, поставена пред Адвенчър

център “Бороспорт”, хотел „Рила“ в к.к. Боровец.

1. Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците в томболата, са:

2. Едно лице има право да участва в томболата само веднъж.

3. Тегленето на печелившите ще се извърши на 12.06.2021 в 14:00 часа пред хотел „Рила“.

4. В томболата ще бъдат изтеглени общо 11 печеливши имена.

5. Имената на всички печеливши ще бъдат обявени на уебсайта (www.borovets-bg.com) и

Facebook страницата на Организатора, както и победителите ще бъдат информирани по телефон

или на място лично от Организатора.

6. Забранени са действия от страна на участници в томболата, с които се цели

вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства

и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите правила. При

установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до

манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът си запазва

правото да дисквалифицира съответния участник или участници и да го/ги лиши от правото

да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда.

7. Организаторът има право да прекрати томболата по всяко време, обявявайки това в

съответствие с настоящите правила, в случай на нарушение или злоупотреба с правилата или

поява на форсмажорни обстоятелства.

8. С регистрирането за участие в томболата се счита, че участникът дава изричното си

съгласие да предостави на Организатора съответните свои лични данни.

9. Всеки евентуален спор между Организатора и участниците в томболата се решава по

взаимна уговорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от

компетентните съдилища в Република България.

10. Служителите на Организатора нямат право да участват в томболата.