Официален уебсайт на курорта Боровец
Информационен център Бороспорт 0889 607 000

Цени на лифт карти и билети за летен сезон 2022

Цени на лифт карти и билети за летен сезон 2022

Цени на лифт карти и билети


Лифт карти
Цена за възрастни
Цена за деца
 (7 - 14г.)*
Двупосочен билет за кабинкова въжена линия
-
-
Двупосочен билет за четириседалкова въжена линия "Ситняково експрес"
-
-
Дневна  лифт карта - маунтин байк спускания
-
-
Двудневна лифт карта - маунтин байк спускания
-
-
Тридневна лифт карта - маунтин байк спускания
-
-
Лифт карта за шест непоследователни дни - маунтин байк спускания
-
-
Сезонна лифт карта - лято маунтин байк спускания
-
-

*Деца до 7 години ползват лифтовите съоръжения безплатно.

ОТСТЪПКА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

1. Хора с увреждания ползват 50% (петдесет процента) отстъпка от обявените на каса цени на лифт - карти  с изключение на сезонни лифт карти, за лифтовите съоръжения на "Бороспорт" АД в к.к. Боровец,

2. Хора с увреждания плюс един придружител ползват 50% (петдесет процента) отстъпка от обявените на каса цени на двупосочни билети за кабинкова въжена линия "Ястребец" или четириседалков  лифт "Ситняково експрес" на "Бороспорт" АД.

3. Документ за самоличност.

4. За да могат да се ползват от тази отстъпка, хората с увреждания - български граждани следва да предоставят на касиерите на "Бороспорт" АД копие от влязло в сила експертно решение на териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), а хората с увреждания чуждестранни граждани - съответно решение или друг официален документ от компетентните органи по националното им законодателство, доказващ увреждането им, представен на английски, немски,  френски или руски език (документи на друг език следва да бъдат придружени с официален превод на един от изброените езици).

5. За целите на настоящата заповед терминът "хора с увреждания" отговаря на дефиницията на Параграф 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания, а именно: "Човек с трайно увреждане" е лице, което в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто".