Picture

Декларация за освобождаване от отговорност


С настоящата декларация се съгласявам да практикувам спорта планинско колоездене по маркираните трасета на „Боровец маунтин байк парк“ и декларирам, че:

1.            Добре осъзнавам (разбирам), че практикуването на спорта планинско колоездене носи потенциална опасност за здравето и живота ми, за сериозни наранявания и за имуществени и неимуществени вреди. Основните рискове могат да бъдат причинени от, но не само, особености на терена, от случайни предмети, от оборудване, от екипировка, от личното ми физическо състояние, от способностите ми за реакция и от подготовката ми, от метеорологични условия, от други лица. С настоящата декларация удостоверявам и доказвам, че съм запознат/а с рисковете, които поемам при практикуването на спорта планинско колоездене.

2.            Декларирам, че съм физически здрав/-а и действията ми не са противопоказни на лекарско предписание.

3.            Направен ми е инструктаж и се задължавам да спазвам стриктно инструкциите и знаците за безопасност по трасетата.

4.            Съгласен/-на съм тази Декларация да бъде използвана от "Бороспорт" АД (ЕИК 122002603) и заявявам, че отговорността за моите живот, здраве, лечение, обезщетяване за болки и/или страдания и пр., се поема само и единствено от мен и/или моите родители или други наследници и в никакъв случай за тях не може да бъде държан отговорен "Бороспорт" АД или което и да било лице ангажирано по някакъв начин с дейността на байк парка. Декларирам, че нося пълна отговорност за действията си при практикуването на спорта планинско колоездене.

5.            Във връзка с практикуването на спорта планинско колоездене, с настоящата декларация се ангажирам от свое име, от името на мои служители, колеги, роднини, наследници и други със следните изявления:

(А) Да бъдат освободени от отговорност организатори, придружители, други участници за смъртта ми, за инвалидност, за физически травми, за материални щети, за кражба на имущество и други нещастия, които могат да ме сполетят по време на мероприятията, като всички преки и/или косвени последици от евентуално настъпило увреждащо ме събитие (проявен риск) са изцяло за моя сметка, преценил съм тяхното възможно настъпване независимо от причината за това и съм се съгласил, че поемам лично и изцяло за своя сметка проявените форми на тези рискове и последиците от тях.

(Б) Споменатите в настоящата декларация лица - физически и/или юридически, освен че са освободени от отговорност, поради поемането на всеки риск или последица от настъпването му изцяло за моя сметка, следва да се считат невиновни и по този начин - неотговорни, за всяка една последица или претенция от страна на трето лице, което предявява претенции, свързани с мен или с моите действия или бездействие по време на практикуването от мен на спорта планинско колоездене.

6.            С настоящата декларация давам съгласието си да получа медицинска помощ при нараняване, травма или болест по време на практикуването на спорта планинско колоездене, да бъда транспортиран/а от Планинската спасителна служба (ПСС) и съм наясно, че част от тези дейности се заплащат и че част от рисковете могат да бъдат застраховани за моя сметка и при мое желание, като това не обвързва ангажираните с дейността на байк парка лица с ангажимент за застраховане.

7.            С настоящата декларация декларирам, че съм запознат/а с Програмата „БЪДЕТЕ ЗДРАВИ – БЪДЕТЕ АКТИВНИ С БОРОСПОРТ!“ за борба и превенция срещу разпространението на новия коронавирус COVID-19 и се задължавам да я спазвам. Разпечатки от тази програма са налични на касите на дружеството в к.к. Боровец. Пълният текст на програмата е публикуван и на уебсайта на к.к. Боровец. Разбирам и съзнавам, че "Бороспорт" АД не носи отговорност в случай на евентуалното ми заразяване с COVID-19 и с настоящото изрично освобождавам "Бороспорт" АД от всякаква отговорност в тази връзка.

8.            С настоящата декларация декларирам, че предоставям доброволно горепосочената информация за себе си, представляваща лични данни по смисъла на действащото законодателство, и че съм запознат с това, че тези лични данни са необходими за точното изпълнение на задълженията на „Бороспорт“ АД във връзка с предоставяната ми туристическа услуга. Давам своето изрично и информирано съгласие личните ми данни да бъдат обработвани от „Бороспорт“ АД като администратор на лични данни за целите на предоставяне на горепосочената туристическа услуга, включително по отношение на същите данни да бъдат извършвани всякакви действия по обработване като, но не само: събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

9.            С настоящата декларация декларирам, че ако не съм навършил/а 18 години:

(А) Съм уведомил моя родител/настойник за рисковете и последици от практикуването на спорта планинско колоездене по маркираните трасета на „Боровец маунтин байк парк“.

(Б) Съм уведомил моя родител/настойник, че по своя воля и убеждение и най-вече изцяло на свой риск и съзнание за възможните неблагоприятни последици от практикуването на спорта планинско колоездене.

(В) Моя родител/настойник е запознат, съгласен е и приема, че всички възможни неблагоприятни последици от горепосоченото са изцяло (единствено) за моя сметка и за сметка на моя родител/настойник.

С натискане на бутона „Съгласен/а съм“, декларирам, че съм прочел/а и разбирам съдържанието на декларацията и съм съгласен/а със съдържанието на същата.

Правила за ползване на Borovets Bike Park


1. Използването на каска е задължително!

2. Защитната екипировка е препоръчителна!

3. Карайте само по отворени и маркирани трасета!

4. Уверете се, че колелото Ви е в изправност!

5. Спускайте се по трасета, отговарящи на уменията и нивото Ви. Естественият терен и изкуствено създадените елементи по него е възможно да се променят с времето, употребата и поддръжката им. Не карайте по памет!

6. Винаги карайте разумно и контролирайте колелото, с готовност за спиране при необходимост. Намалете скоростта когато трасето е натоварено и винаги когато пресичате друга пътека!

7. Не спирайте на места, където други колоездачи не могат да Ви видят. Ако се наложи да спрете на трасето, незабавно се преместете встрани и освободете път за другите. Поддържайте безопасна дистанция между вас и байкъра пред вас!

8. Пазете пешеходните туристи и ги предупреждавайте с подвикване за вашето приближаване. Винаги се оглеждайте за преминаващи по горските пътища превозни средства!

9. Забранено е движението на пешеходни туристи по байк трасета с червена и черна маркировка!

10. Не употребявайте алкохол и наркотици!

11. Забранено е карането по ски пистите, с изключение на участъци, където маркираното трасе пресича ски писта! При установяване на нарушения на тази забрана лифт картата ви ще бъде анулирана!

12. Забранено е карането по затворени трасета!

13. Забранено е движението на моторни превозни средства по трасетата на байк парка!

14. Трасетата се отварят всяка сутрин. Информация можете да намерите на сайта https://borovets-bg.studioxbeta.dev/ или на мобилното приложение MyBorovets.

15. Спазвайте обявеното работно време на байк парка!

16. За използване на трасетата в Боровец Маунтин Байк Парк трябва да подпишете декларация за освобождаване от отговорност. Използването на байк парка от непълнолетни трябва да става под надзора на пълнолетен придружител.

17. Планинското колоездене е опасен спорт със сериозни рискове за Вашето здраве и живот. Спускате се изцяло на Ваша отговорност!